Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Historia


                                                     - 1951 -
 
...” Z dniem 1 lipca 1951 roku utworzony został referat gospodarki komunalnej przy Prezydium M.R.N powierzając obowiązki st. Referenta przyjętemu z Gminy Zbiorowej – Limanowej Wsi – ob. Stanisławowi Jasica”....

... „Gospodarze miasta sprawowali nadzór nad komunalnymi urządzeniami jak :

Wodociąg miejski – grawitacyjny z ujęciami wody na terenie lasu miejskiego, zbudowanym w latach 1935-1939 r. Wodę sprowadzano rurociągiem żeliwnym wzdłuż drogi leśnej do miasta, gromadząc wodę w zbiorniku dwukomorowym o pojemności 100 m3 z komorą zasuw. Od zbiornika rurociąg prowadził pod tory kolejowe i pod korytem potoku Mordarka do ul. Mordarskiej (Orkana) do rynku. Z wody wodociągowej korzystało wówczas 26 nieruchomości, a nadzór i pracę konserwatora wykonywał ob. Władysław Abram.

Gospodarka mieszkaniowa obejmowała 26 starych budynków. Z nowego budownictwa tylko jeden budynek był w stanie budowy w rynku, o 8 mieszkaniach rodzinnych i 1 garsonierki na poddaszu.

Utrzymanie czystości na terenie rynku i ulic przelotowych odbywało się przez 4 zamiataczy wyposażonych w taczki, miotły brzozowe i ręczny wózek czterokołowy do wywozu śmieci.

W ramach środków na utrzymanie zieleni zatrudniono gajowego lasu komunalnego ob. Jana Garncarza i robotnika sezonowego dla utrzymania 2 szkółek drzewek (sadzonek) i konserwacji zieleńców i skwerów w obrębie miasta”. Do konserwacji ulic i chodników zatrudniony był jeden pracownik w charakterze dróżnika.

Do utrzymania czystości na targowicy zwierzęcej znajdującej się obok rzeźni , zatrudniono jednego pracownika oraz trzech inkasentów opłat targowych w dni targowe i jarmarczne – to jest w poniedziałki i piątki.

Oświetlenie ulic i placów odbywało się za pomocą 10 lamp elektrycznych na słupach drewnianych w rynku, 5 lamp w rejonie ulicy Starowiejskiej do zabudowań podworskich, 5 lamp na ul. Mordarskiej od rynku do skweru za obiektem Powiatowej Rady Narodowej, 4 lampy w rejonie ul. Targowej – targowicy i rzeźni, oraz 10 lamp na odcinku ulicy Sowlińskiej do stacji kolejowej.”

- 1952 -

... „W wyniku poszerzania terytorium miasta, na wnioski ludności i radnych M.R.N. sukcesywnie zachodziły potrzeby rozwoju usług komunalnych. W roku 1952 rozpoczęto starania o uruchomienie hotelu i łaźni. Na ten cel postanowiono wyremontować obiekt byłej łaźni przy ul Parkowej, zaś dla potrzeb hotelowych przejęto obiekt byłej siedziby Urzędu Gminy Zbiorowej koło stacji kolejowej. W zasadzie większość robót remontowych wykonanych zostało przez brygadę zorganizowaną dla potrzeb miasta (15 pracowników).” ....

...”Usługi łaziennicze uruchomione zostały na koniec 1954 r. zatrudniając palacza, 2 łazienne i inkasenta opłat.

Większy wysiłek pracy należało włożyć w uruchomienie usług hotelowych. Po wyremontowaniu pomieszczeń uzyskano 2-osobowe pokoje w ilości 3 szt., 4 pokoje trzyosobowe, 1 pokój czteroosobowy i 1 pokój pięcioosobowy, pomieszczenie na brudną bieliznę, recepcję i świetlicę. Jednorazowo hotel mógł przyjąć 27 gości.” ...

- 1956 -

... „W 1956 roku utworzona została brygada remontowa dla wykonawstwa remontów ulic i chodników oraz powiększono grupę pracowników do wykonawstwa napraw administrowanych budynków zakładu gospodarki mieszkaniowej. Decyzja ta pociągnęła za sobą potrzebę zaplecza magazynowego i gospodarki zaopatrzeniowej, dlatego zdaniem radnych Miejskiej Rady Narodowej należało powołać instytucję w formie małego przedsiębiorstwa na rozrachunku budżetowym.” ...

- 1957 -

„Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – na wniosek radnych powołany zostaje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem 1 kwietnia 1957 roku,... Kierownictwo zakładu powierzono ob. Stanisławowi Jasica, pełniącemu wówczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium M.R.N. i równocześnie wykonującemu czynności referenta ds. gospodarki komunalnej. Funkcję Głównego Księgowego powierzono ob. Elżbiecie Hermanowicz, zaś kierownika ds. technicznych Józefowi Kądziołka.

Na zaplecze magazynowe przyjęto część terenu targowicy, na którym rozpoczęto budowę systemem gospodarczym budynek magazynowy, wydzielając pomieszczenia na materiały wodno-kanalizacyjne, budowlane, pomieszczenie na osprzęt piecowy i kafle, ponadto pomieszczenie na sprzęt bhp i odzieży ochronnej i zadaszenia – wiaty na tarcicę i materiały żeliwne i rury. Pod koniec 1957 r. zakład otrzymał przydział samochodu ciężarowego z odbiorem we Wrocławiu, co wpłynęło na poprawę sytuacji zaopatrzenia materiałowego.” ...

- 1959 -

„Na podstawie przeprowadzonej analizy działalności zakładu, Prezydium M.R.N. podjęło decyzję o powołaniu przedsiębiorstwa na na rozrachunku gospodarczym. Tak więc w dniu 24.09.1959 roku uchwałą Prezydium M.R.N. nr 41/VII/59 utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, w ramach którego weszły działalności zakładów : Wodociągowo-kanalizacyjny, Oczyszczania miasta, Hotel, Łaźnia, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zakład Urządzeń Komunalnych (obejmując działalnością usługi drogowe i utrzymanie zieleni). Oddzielnym zakładem była ekipa remontowa. ... Na dyrektora Przedsiębiorstwa powołany został ob. Inż. Wincenty Kwieciński, zastępcę ds. technicznych ob. Józef Kądziołka, głównego księgowego – ob. Feliks Chojnowski.” ...

...”Praca przedsiębiorstwa była trudna z powodu braku odpowiedniego sprzętu, czy też maszyn budowlanych. Do dużego osiągnięcia należy zaliczyć posiadanie 1 pary koni i wozu gospodarczego do wywozu nieczystości stałych. Jednego konia otrzymano w 1958 r. z upłynnienia w kopalni soli w Wieliczce, zaś drugiego konia – na polecenie wojewódzkiego Zrzeszenia – otrzymano z MPGK w Wadowicach. Nadal jednak zamiatacze korzystali z wózka czterokołowego przewożąc zmiotki na punkt zbiorczy, skąd wozem gospodarczym wywożono na wysypisko śmieci. Konie wykorzystywano również do innych prac transportowych, a zarazem do zrywki i wywozu drzewa z lasu miejskiego.”...

- 1960 -

„W miesiącu lipcu 1960 r. dokonano zakupu samochodu–polewarki marki ZIS-5, uszkodzonej w wypadku na terenie Nowej Huty, która ze środków Prezydium M.R.N. została wyremontowana. Pojawienie się polewarki na ulicach miasta wywołało duże zainteresowanie- szczególnie dzieci i młodzieży.”

Na stanowisko dyrektora zakładu powołany zostaje Józef Kądziołka.

Uchwałą M.R.N. z zakresu działalności MPGKiM wyłączony zostaje zakład gospodarki mieszkaniowej tworząc odrębny zakład budżetowy o nazwie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Kierownikiem zakładu zostaje ob. Antoni Pikiewicz, a główną księgową ob. Krystyna Bogacz.


cdn.
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/