Rozmiar Kontrast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11intro_str_end

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zarząd
MZGKiM SP. z.o.o. Limanowa

Ogłoszenia

Wodociągi i kanalizacja

 
 Zakres działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejmuje :
- bieżące utrzymanie i eksploatacja komunalnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w
  zakresie zapewniającym ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków. 

- handlowa obsługa odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych
- realizacja lub udział w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy oraz modernizacji sieci
  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- wykonujemy także wszelkie usługi związane z budową i remontami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
  lokalizujemy nieszczelności, usuwamy awarie, wykrywamy podłączenia wód opadowych do kanalizacji 
  sanitarnej      
- inne usługi na indywidualne zlecenia


Główną podstawę prawną działania zakładu stanowią :
-
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
- Regulamin zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na teranie miasta Limanowa


  Wodociągi 

Wodociąg w Limanowej zasilany jest głównie z ujęcia wody powierzchniowej na rzece Łososinie, a także w niewielkim zakresie z podziemnych ujęć zlokalizowanych w rejonie ul. Rolniczej/Zarębki. W chwili obecnej w naszej administracji znajduje się około 155 km sieci wodociągowych. Posiadamy około 2.900 punktów poboru wody. Szcujemy, że w chwili obecnej z naszej wody korzysta około 12.500 mieszkańców miasta.
Mieszkańcy Limanowej oraz instytucje i firmy korzystające z naszego wodociągu pobierają rocznie około 700.000 m3 wody.


Nasz system wodociągowy składa się z następujących głównych elementów :
- ujęcia wody  ujęcie powierzchniowe na rzece Łososinie i ujęcia podziemne w okolicy ul. Rolniczej/Zarębki
- stacja uzdatniania wody  przy u. Starodworskiej
31 (biuro zakładu)
- przepompownie wody przy ul. Piłsudskiego, oś. Marsów,ul. Grunwaldzkiej, ul. Fabrycznej, oś. Nad Torem, ul. Polnej, ul. Z. Augusta, ul. Tarnowskiej
zbiorniki wyrównawcze przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Piłsudskiego, ul. Rolniczej/Zarębki
- sieci wodociągowe


  Kanalizacja sanitarna
 
W skład miejskiej infrastruktura kanalizacyjnej wchodzą :

- sieci i przyłącza kanalizacyjne
- przepompownia ścieków przy ul. Lipowej, ul. Rzecznej, ul. Łososińskiej, ul. Krakowskiej
- punkt zrzutu ścieków przy ul. Tarnowskiej
- oczyszczalnia ścieków przy ul. Moczarki 19


W chwili obecnej dysponujemy siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 150 km. Odprowadzamy i oczyszczamy ścieki z około 2.500 przyłączy w ilości około 600.000 m3 rocznie. Z naszej sieci kanalizacyjne korzysta teraz około 12.000 mieszkańców.
.............................................................................................................................................................................
Kontakt :
                             - w biurze przy ul. Starodworskiej (ujęcie i stacja uzdatniania wody) 
                             - telefonicznie : 18-3376-058, 3376-195
, dyspozytor SUW : 503-084-145
                             - brygada awaryjna wod-kan : 501-012-799
                             - fax : 18-3376-083
                             - email :
biuro@mzgkim.limanowa.pl lub bezpośrednio zwk@mzgkim.limanowa.pl


.............................................................................................................................................................................

Druki do pobrania : 
                              1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
                              2. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z wodociągu lub kanalizacji
                              3. Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużcia wody dla odbiorcy indywidualnego
                              4. Oświadczenie do ustalenia przeciętnego zużcia wody dla firmy
                              5. Protokół przekazania i rozliczenia wodomierza
                              6. Protokół próby szczelności
                              7. Protokół podłączenia przyłączenia kanalizacyjnego do sieci miejskiej
                              8. Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu robót

Przydatne linki :
                          1. Aktualne ceny za wodę i ścieki
                    2. Jak się przyłączyć do naszego wodociągu lub kanalizacji ?

                     3. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na teranie miasta Limanowa
                          4Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
                          5. Internetowa baza aktów prawnych Sejmu RP
Szybki kontakt
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami aby uzyskać odpowiedź:
18 33 72 491
18 33 72 492
biuro@mzgkim.limanowa.pl
Copyrights © 2011 MZGKiM Limanowa Realizacja: Intellect.pl Baza dokumentów prawnych http://prawo.sejm.gov.pl/